การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 13-08-2020

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

นายศจินทร์ อิงคภาคย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พร้อมบรรยายหัวหน้า “Digital Court 2020 : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง” โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง

นายศจินทร์ อิงคภาคย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง   ได้กล่าวว่า ด้วยแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมพุทธศักราช 2561 ถึง 2564 กำหนดให้การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในประเทศ  เป็นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในประเทศให้การยอมรับและให้ความร่วมมือทางการศาล  การยุติธรรม ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ ของศาลยุติธรรมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัด ได้มีความเข้าใจถึงปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อทดแทนรูปแบบการดำเนินงานอย่างเดิม  อันจะนำไปสู่การเป็น Digital Court ที่สมบูรณ์ในอนาคต  และส่งผลให้การบริการอรรถคดีแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบด้วย