การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-04-2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนกาตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (Progress Review) ของจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (Progress Review) ซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ โดยมีนายปกรณ์  ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังและคณะให้การต้อนรับ

ซึ่งช่วงเช้า ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับในช่วงบ่ายประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2 (Progress Review)

โดยมี นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง,นางตรีนุช เกยุรินทร จัดหางานจังหวัดตรัง,นายวสันต พวงมาลัย ประกันสังคมจังหวัดตรัง,นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง และนายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังร่วมรายงานการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้

การตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตฯ, การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศฯ เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศ และการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

จากนั้นทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดย ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังได้เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ซึ่งทางผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้น