การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-06-2021

ผู้ว่าฯตรัง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 1/2564 หลังจาก กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งฯ เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ครั้งแรก ประจำปี 2564 หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ครบจำนวน 24 คนแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 จำนวน 4 คน และตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 20 คน โดยมีนายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง
สำหรับการประชุมสภาเทศบาลนครตรังครั้งแรกในวันนี้ มีนายสุพรรณ สุทธินนท์ สมาชิกเทศบาลนครตรัง เขต 4 ผู้อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครตรัง ชั่วคราว และนายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครตรัง ชั่วคราว จากนั้นประธานสภาฯชั่วคราว นำสมาชิกสภาฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งวาระการประชุมในวันนี้เป็นการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ในปี 2565
ผลการเลือกประธานสภาเทศบาลนครตรัง นายประเวช ไกรเทพ สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 2 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครตรัง นายสุเทพ หม่อมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 1 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลนครตรัง และนายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครตรัง ทั้งนี้สภาฯ ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน, สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564มีกำหนด 30 วัน,สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน ,สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน

และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีกำหนด 30 วัน ซึ่งถือเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอปัญหาให้ได้รับการแก้ไขต่อไป