การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 09-06-2021

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง และ บจก.ภาคภูมิวิศวกรรม ทีมเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่การเลี้ยงปลากระชัง ยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรทุ่งช่องกิว ตรัง หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง และ บจก.ภาคภูมิวิศวกรรม ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรทุ่งช่องกิว ตรัง หมู่ที่6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง

โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเพื่อจำหน่าย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็น เก็บตัวอย่างปัญหาและอุปศักดิ์ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการให้ความรู้พื้นฐานทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การประยุกต์ใช้หลักการ (STEM) เป็นการนำแนวทางการจัดการศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกี่ยวกับกระชังปลา 

โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งประกอบด้วยว่าที่ พ.ต.ผศ.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ,ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ ศรีทองนวล วิทยาการประจำโครงการและสามัญวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีนักเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นายจิณกรณ์ แก้วมณี นักวิชาการการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นายพงษ์พรรณ ศรีนคร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และนายสมมาศ เชียรวิชัย ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ชำนาญการ 3 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่ดำเนินงานพบว่า ปัญหาการบริหารจัดการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง มีปัญหาและอุปสรรค เกิดขึ้นจึงทำให้มีการดำเนินการแก้ไขติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตำแหน่ง การกำหนดปริมาณการให้อาหาร จำนวนปลา การคัดแยกขนาด การจัดหมวดหมู่ และกระบวนการเลี้ยง ปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำทางกายภาพและชีวภาพ การบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำ ปัญหาการจัดการตลาดและการจำหน่าย การคิดต้นทุน-กำไร เพื่อกำหนดราคา การผลิต และพยากรณ์ความต้องการของตลาดโดยปัญหาที่ระดมความคิดเห็นทั้งหมด จะถูกนำไปสู่การแก้ไขอันดับแรกด้วยการเพิ่มปริมาณอออกซิเจนในน้ำสำหรับเลี้ยงปลากระชัง

โดยใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์ นำพลังงานเข้ามาหมุนใบพัดตีน้ำเพิ่มเติมอากาศ การติดตั้งระบบติดตามการกินอาหาร สภาพทั่วไปของกระชังเลี้ยงปลา โดยสามารถติดตามการทำงานผ่านแอพลิเคชั่นบนจอมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในการออกแบบนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางการดำเนินงานและการติดตามคุณภาพน้ำ ต่อไปเพื่อรองรับ Smart Farm System (ระบบสมาร์ทฟาร์ม)