การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 18-06-2021

กิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้า เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนระดับอำเภอ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการหน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกลุ่มชุมชน ในระดับอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ร่วมกิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้า เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนระดับอำเภอ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้ปูม้าตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ภายใต้การสนับสนุน การดำเนินงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กรมการประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารปูม้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งในกิจกรรมได้มีการปล่อย พ่อพันธุและแม่พันธุปูม้า รวมถึงลูกปูม้าจำนวน 10,000,000 ตัว จากอัตรารอดตาย 10,000 ตัว คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 200,000 บาท กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ (Crab Bank Management to Add Value to Communities in Trang and Krabi  Provinces) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการขยายผลธนาคารปูม้า

โดยการนำแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาทำการเพาะฟักเป็นตัวอ่อนแล้วทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยได้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปูม้าภายใต้ มาตรการ 5 ม. 1.ไม่จับ 2.ไม่ซื้อ 3.ไม่กิน 4.ไม่ขาย(ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง และปูม้าขนาดเล็ก  5.ไม่ใช้(เครื่องมือที่ผิดกฎหมายลอบปูและอวนปู ขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า 2.5นิ้ว) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รับรู้ ตระหนัก อนุรักษ์ปูม้า