การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-06-2021

โครงการ การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการปูม้า ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย/หัวหน้า โครงการ การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และร่วมจัดนิทรรศการปูม้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปูม้ารวมถึงทรัพยากรและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการปูม้าและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,900,322 ตัว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ระยะ PL 18 จำนวน 1,500,000 ตัว และพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดน้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 307 ตัว 2) พันธุ์ปูขาว ขนาดน้ำหนัก 70-80 กรัม จำนวน 15 ตัว 3) ลูกปูม้าระยะวัยอ่อน (ซูเอี้ย) จำนวน 2,400,000 ตัว

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564