การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-07-2021

เกษตรตรังขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรอินทรีย์

นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางอุไร แสงภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางกันยารัตน์ ก้านจันทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมืองคุณภาพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร

 

ซึ่งเป็นโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โดยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอดในการเตรียมสถานที่จัดอบรมตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นการผลิตข้าวคุณภาพดีตามระบบการจัดการนาข้าวอินทรีย์


ซึ่งมีนายอมรศักดิ์ แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และนายเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องความสำคัญของข้าวพันธุ์เมืองและการอนุรักษ์สายพันธุ์ (ข้าวเบายอดม่วง) โดยนางสาวสุวณี ณ พัทลุง และนายสำราญสมาธิ สมัชชาสุขภาพเมืองตรัง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองตรัง โดยนางสาวชนิตา  บุรีรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ผ่านระบบ ในการนี้ นายอรทัย สำคัญ นายอำเภอห้วยยอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ