การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-07-2021

เกษตรอำเภอวังวิเศษ จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 15 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นายสุภัทธ คงด้วง เกษตรอำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการให้บริการสมาชิกและเกษตรกร/จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชและการสาธิตวิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา