การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-07-2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันCOVID -19

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ภายใต้การดำเนินงานของงานบริการการศึกษา โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดยได้มีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม การเว้นระยะห่าง และกำหนดเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกรรม สามารถรับชมพิธีไหว้ครู ผ่านการถ่ายทอดสดใน Facebook แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง https://www.facebook.com/rutstrang และระบบZoom ไปพร้อมกัน


ภายในกิจกรรม ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้ให้โอวาทกับนักศึกษา ในเรื่องของการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ และพ่อแม่ ซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรก อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการประพฤติตน เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อสำนึกในบุญคุณพ่อแม่และครูอาจารย์ พร้อมทั้งการมีความกล้าแสดงออกในเรื่องของการทำความดี และได้แสดงความห่วงใยต่อการใช้ชีวิตในสถานการณ์ COVID-19

จากนั้น ได้มอบโล่รางวัล “ครูในดวงใจที่ศิษย์มีความประทับใจ” โดยมีอาจารย์ที่ได้รับคะแนนผลโหวตมากที่สุดในแต่ละสังกัดประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อาจารย์วันวิสาข์ พลอยอินสว่าง วิทยาลัยการโรแรมและการท่องเที่ยว และอาจารย์ สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จากนั้นได้มอบโล่รางวัลให้กับนักศึกษา “ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย” ทั้งสามสังกัด และได้ส่งมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมีผู้บริหารของทั้งสามสังกัดเป็นตัวแทนในการรับมอบ และส่งต่อให้กับนักศึกษาในแต่สังกัดต่อไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังในรุ่นต่อๆไป