การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 16-09-2021

เปิดงานสืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นตรังให้ดังกว่าเดิม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นตรังร่วมสมัยสู่สากล ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นเมืองตรัง ให้ดังกว่าเดิม”

ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาตรัง อ.เมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นตรังร่วมสมัยสู่สากล ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นเมืองตรัง ให้ดังกว่าเดิม” และร่วมเดินแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นตรัง

 จังหวัดตรังได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นตรังร่วมสมัยสู่สากล โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของจังหวัดตรังให้มีมาตรฐานและสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนเพื่อรักษาคุณภาพและจูงใจให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มคุณค่า การเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดตรัง

ได้กำหนดมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น ทั้งในเรื่องลวดลายผ้าและการนำสีธรรมชาติมาใช้ในการย้อมผ้าด้วยเทคนิคต่าง ๆ อาทิ ต้นคราม เปลือกลูกจากภายใต้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม เพื่อจะได้สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดตรังเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบของการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ได้รับการพัฒนาเป็น Best Parctice จำนวน 4 Collection/20 ชุด โดยผู้ประกอบการ 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง โต๊ะเมืองบางติก อำเภอกันตัง พญาบาติก อำเภอปะเหลียน และครามคูน อำเภอเมืองตรัง