การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-09-2021

รมต.ว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี MOU มทร.ศรีวิชัย กับกรมการขนส่งทางราง เน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”ระหว่างกรมการขนส่งทางราง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และดร.อาศิส อัยรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”ระหว่างกรมการขนส่งทางราง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

โดยมีศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธีฯ ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”เป็นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของกรมการขนส่งทางราง กับ หน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย

โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในฐานะประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวรายงานในพิธีฯ