การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-09-2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โดยมี นายประคอง  ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังกล่าวรายงาน ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชนและประชาชน เข้าร่วมการประชุมทั้งในห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังและระบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom meeting สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาความเหมาะสม แผนงานการออกแบบรายละเอียด และผลการคัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง ที่จะนำไปออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและชุมชนอย่างยั่งยืน

ทางรัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 

ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น โดยได้คัดเลือกพื้นที่ศึกษาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ครอบคลุมพื้นที่ในระดับตำบลที่มีศักยภาพและมีความจำเป็นเร่งด่วน 7 อปท. ประกอบด้วย เทศบาลนครตรัง เทศบาลตำบลนาตาล่วง เทศบาลตำบลโคกหล่อ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านควน ตำบลควนปริง และตำบลบางรัก มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนงานทั้งสิ้น 12 โครงการ งบประมาณรวม 1,392 ล้านบาท

โดยมีโครงการในระยะเร่งด่วน และระยะกลาง เพื่อออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ มูลค่าก่อสร้างรวม 525 ล้านบาท ดังนี้ โครงการจัตุรัสเมืองตรัง ระยะที่ 1 บริเวณหอนาฬิกา,โครงการก่อลร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทศบาลตำบลนาตาล่วง,โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง,โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ช่วงที่ 1)  ในการดำเนินโครงการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง