การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-10-2021

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตรัง อำเภอเมืองจังหวัดตรัง

โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการจัดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตรัง มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
1. เพื่อให้ได้ผังพื้นที่เฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ประกอบของผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการทั้งเมือง พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งมาตรการผังเมืองที่ส่งเสริมการปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาในระดับชุมชน/ย่าน ที่สามารถนำไปดำเนินการจัดทำผังเมืองเฉพาะต่อไป
2. เพื่อให้ได้ผังปฎิบัติการเชิงพื้นที่ ปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ โดยมีรายละเอียด รูปแบบและแนวทางการปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
3. เพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาที่มีรายละเอียดครบถ้วน สามารถนำไปเสนอของบประมาณค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ที่ได้กำหนดไว้
4. เพื่อจัดทำกรอบการพัฒนา ประกอบด้วย แผนงาน แผนงบประมาณ และแผนการบริหารจัดการ ในการปรับปรุงฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ชุมชน/ย่านต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
5. เพื่อจัดทำกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ภาครัฐ และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการในการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

 

ทางด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กล่าวว่า การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนตรัง จำเป็นจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง สำหรับการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตรังนั้น ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง เพื่อให้เมืองสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเมืองในปัจจุบันและเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย