การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-12-2021

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการเสวนาและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด โครงการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายภาคี โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด ตามโครงการ “การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่” ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ตามมติคณะรัฐมนตรี

ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ธนาคารปูม้า/ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการอนุรักษ์ปูม้า และการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดตรัง จำนวน 47 แห่ง โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการธนาคารปูม้าตรังและกระบี่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตรัง รับผิดชอบ 2 จังหวัดคือ ตรังและกระบี่ และให้กำหนดเลือกชุมชนเป้าหมายในจังหวัดตรังและกระบี่ โดยใช้หน่วยงานบูรณาการและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น

โดยมีจำนวนธนาคารปูม้าทั้ง 2 ระยะในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ สิเกา กันตัง หาดสำราญ และปะเหลียน รวม 47 ธนาคาร/ศูนย์เรียนรู้ฯ และจังหวัดกระบี่ 20 ธนาคาร/ศูนย์เรียนรู้ ฯ รวม 53 ชุมชน (67 ธนาคาร/ศูนย์เรียนรู้ฯ) และดำเนินการทำธนาคารปูม้าต้นแบบตามแนวทาง BCG economy model ณ เกาะสุกร เกาะลิบง จังหวัดตรัง และเกาะปู/เกาะจำ จังหวัดกระบี่

ภายในกิจกรรม ได้มีการจัดนิทรรศการธนาคารปูม้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน จากนั้นมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อการทำธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ความยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายเสกสรรค์ มัจฉา สำนักงานประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยประธานเครือข่ายธนาคารปูม้าทั้ง 4 อำเภอได้แก่ อ.สิเกา อ.กันตัง อ.ปะเหลียน และ อ.หาดสำราญ จังหวัดตรัง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสนับสนุนการยกระดับการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ต่อไป