การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-12-2021

อบจ.ตรัง และ สปสช. เขต 12 ลงนามข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เพื่อเข้าถึงการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงนามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง ร่วมกับนพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ผู้แทนชมรมคนพิการจังหวัดตรัง ประธานสภา อบจ.ตรัง รองประธานสภา อบจ.ตรัง หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง ร่วมเป็นสักขีพยาน

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในจังหวัดอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลังจากนั้นมีการประชุมเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด โดยวิทยากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12

สำหรับงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนฯ สปสช.จัดสรรงบประมาณในอัตรา 5 บาท/ประชากร ประมาณ 2,459,610 บาท และ อบจ.ตรัง สมทบเงิน จำนวน  2,500,000 บาท รวมงบประมาณ 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดบริการตามโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้อนุมัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในลักษณะโครงการ หรือกิจกรรม ให้กับ อบจ. อปท.อื่นๆ สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่นๆ เป็นต้น

นายก อบจ.ตรัง กล่าวว่า อบจ.ตรัง พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินงานตาม MOU วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวตรัง โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง