การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 28-12-2021

มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร จากใบตาลโตนด

รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด ณ ตลาดริมน้ำคลองแดน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมรับชมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนดให้แก่ชุมชนคลองแดน

รศ. วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับใบตาลโตนด และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนตำบลคลองแดน ก่อให้เกิดบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เอง ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม ดังนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดร้อนขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนด และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนดโดยรศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน และรศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการเคลือบภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนด โดยนางสาวธัญวลัย จิรันดร คณะศิลปศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนธุรกิจและการดำเนินการด้านการตลาด โดยนายบุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการต้นทุนและการบริหารกิจกรรมกลุ่ม โดยดร.พิมพิศา พรหมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ