การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 07-01-2022

ผู้ว่าฯตรัง พร้อมด้วยนายก อบจ.ตรัง ลงตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง นายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง รองปลัดอบจ.รักษาราชการแทน ปลัดอบจ.ตรัง ผอ.กองช่าง อบจ.ตรัง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ลงตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนักตอ - บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง - ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3,650 เมตร ซึ่งอบจ.ตรัง เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 18,290,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

 

โดยถนนสายนี้ อบจ.ตรัง ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทจากกรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่ปี 2547 มีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันถนนสายดังกล่าว มีสภาพถนนชำรุด สร้างความเดือดร้อน จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซม ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในระบายการจราจรจากจุดท่องเที่ยวสำคัญของพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดตรัง ได้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 50 โครงการ วงเงิน 270,331,090 บาท โดยเป็นโครงการที่เสนอโดยส่วนราชการ จำนวน 21 โครงการ วงเงิน 104,989,540 บาท โครงการที่เสนอโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 29 โครงการ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 18,290,000 บาท เทศบาลนครตรัง จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 11,595,000 บาท เทศบาลเมืองกันตัง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 18,778,000 บาท และโครงการของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง จำนวน 25 โครงการ วงเงิน 116,216,300 บาท