การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-05-2022

คณะ อบจ.ตรัง “ปลูกต้นศรีตรัง” ต้นไม้มงคลประจำจังหวัดตรัง กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบจ.ตรัง นายอำเภอปะเหลียน ผกก.สภ.ปะเหลียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอปะเหลียน หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง และเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

โดยการปลูกต้นศรีตรัง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดตรัง จำนวน 90 ต้น ณ สวนนายกาจ หยงสตาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของชาติ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และสนองแนวพระราชดำริ

และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด