การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-05-2022

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จับมือกับ Curtin University ประสานความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดความร่วมมือระหว่างมทร.ศรีวิชัย และ Curtin University ,Australia ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากำลังคน และงานวิจัยร่วมกัน

โดยมี Professor Ravi Fotedar (Aquaculture, School of Molecular and Life Sciences) ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainable Aquaculture จาก Curtin University พร้อมด้วย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร (Adjunct Professor-Curtin University) ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันของสองมาหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี (Joint Degree/ Double degree) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ซึ่ง Curtin University มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งความสามารถในการพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพต่างๆ เป็นที่ยอมรับในระดับโลกโดยจะนำร่องการพัฒนาร่วมกันจาก 3 สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำและสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร บูรณาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนั้นมีเป้าหมายในการการร่วมจัดคอร์สเรียนระยะสั้น (Short Course) หรือการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ มทร.ศรีวิชัยและ Curtin University, Australia ในส่วนของรายวิชาสหกิจศึกษาฝึกงานในต่างประเทศหรือภายใต้โครงการอื่นที่สนับสนุนให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พร้อมกันนั้นตัวแทนสาขาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้นำเสนอผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์ และร่วมแลกเปลี่ยนกับตัวแทนของ Curtin University, Australia ทั้งสองท่าน เพื่อหาแนวทางการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัย หลังจาการประชุมตัวแทนของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการและพื้นที่ปฏิบัติการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆของทั้งสองคณะ