การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-05-2022

มทร.ตรัง เดินหน้าบริการความรู้สู่พี่น้อง ชุมชนเขาหลัก เสริมแกร่งธุรกิจชุมชน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ และคณะผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ จัดโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในหัวข้อ “การจัดการโฮมสเตย์สีเขียวเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (Green Homestay)” และโครงการการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ

โดยการจัดฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการโฮมสเตย์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงทำให้โฮมสเตย์ของชุมชนเขาหลักเป็นโฮมสเตย์น่าอยู่ ปราศจากขยะ (Zero Waste) โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมและได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบโดยรวมของชุมชนต่อไปในอนาคต ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ถือเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มธุรกิจชุมชน ที่หลากหลาย เช่นกลุ่มกล้วยหินฉาบ กลุ่มล่องแก่ง และกลุ่มโฮมสเตย์ ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จึงต้องมีการศึกษาความต้องของนักท่องเที่ยว มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้สร้างรูปแบบคอนเทนต์ใหม่ๆ ดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์ COVID-19