การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 24-05-2022

นครศรีธรรมราช นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย ขนอม พัฒนาออกแบบตู้อบแห้งระบบไฮบริด ช่วยถนอมอาหารในชุมชน

นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม โดย นางสาวกมลพรรณ มีเดช และ นางสาวอรอุมา อุ่ยจรัส ออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริด ซึ่งมี ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล และ อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง อาจารย์สาขาวิศวกรรม หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษา
นางสาวกมลพรรณ มีเดช นักศึกษา เปิดเผยว่า จากการศึกษาปัจจุบันการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผักผลไม้หรือสมุนไพร มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการอบแห้งด้วยลมร้อน การใช้ตู้อบแห้งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และการทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์วิธีที่นิยมใช้คือการลดความชื้นด้วยวิธีการตากแห้งโดยใช้ความร้อน จากแสงอาทิตย์ วิธีนี้แม้ว่าจะเป็นวิธีแบบดั้งเดิมแต่เป็นวิธีที่มีความสะดวก และประหยดัค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามยังพบว่าวิธีดังกล่าวมีปัญหา เกี่ยวกับความสะอาดที่มาจากฝุ่นละออง สัตว์ และแมลงต่างๆ ที่ได้กลิ่นก็จะตามมาตอมหรือกัดกิน เหล่านี้เป็นพาหะนำพาเชื้อโรค มีเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงวันอาจวางไข่ทำให้เกิดหนอนขึ้นได้ และปัจจุบันระบบการอบแห้งโดยทั่วไปมีอยู่ 3 ระบบ คือ การอบแห้งระบบ Passive การอบแห้งระบบ Active และการอบแห้งระบบไฮบริด โดยพบว่า เครื่องอบแห้งระบบไฮบริด ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในตู้อบไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการกระจายลมร้อนไม่เหมาะสม ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงคิดออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบ เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอและผลผลิตในตู้อบแห้งทั่วถึง คงสารอาหารเดิมให้มีคุณภาพและปริมาณสูงขึ้น โดยตัวเครื่องมีวิธีการทำให้แห้ง 2 ระบบ คือ ใช้แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าปกติ และใช้แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ
ด้าน นางสาวอรอุมา อุ่ยจรัส กล่าวถึง รายละเอียดในการออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริด สำหรับตู้มีโครงสร้างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนตัวเครื่องประกอบด้วยฮีตเตอร์แบบครีบขนาด 500 วัตต์ 220 โวลต์ เป็นตัวทำความร้อน ใช้พัดลมแบบกรงกระรอกเป็นตัวพาความร้อน และใช้ Servo Motor เป็นตัวควบคุม Air Grill เพื่อควบคุมระบบกระจายความร้อนให้อุณหภูมิทั่วถึงภายในห้องอบ และมีเทอร์โมคัปเปิลเป็นตัววัดอุณหภูมิภายในห้องอบและส่วนระบบควบคุมใช้ Arduino เป็นส่วน ประมวลผล การทดสอบหาประสิทธิภาพด้วยวิธีการตากและการอบผลผลิตทางการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีการตากแบบดั้งเดิม โดยมีผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถเข้าสู่อุณหภูมิที่ต้องการ คือ อุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซี ยส, 70 องศาเซลเซียส และ 80 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิห้อง สำหรับการทดสอบการตากและการอบผลผลิตทางการเกษตร
จากผลการทดสอบการทำงานของเครื่องต้นแบบระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริด และเปรียบเทียบค่าความชื้นจากวิธีการมาตรฐาน พบว่า สามารถลดความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรให้แห้งเท่ากับการตากแดดแบบดั้งเดิมได้ในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งประหยัดเวลากว่าวิธิีการตากแดดแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งเครื่องนี้เหมาะกับการใช้งานสำหรับนักวิจัยและพัฒนารวมถึงอุตสาหกรรมระดับชุมชนในพื้นที่อำเภอขนอม ในอนาคตสามารถพัฒนาเครื่องให้ใหญ่รองรับการใช้งานที่มากขึ้น รวมถึงการควบคุมผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้นต่อการควบคุมเป็นลำดับต่อไป
ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล กล่าวเสริมว่า ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา การออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริด นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน สำหรับเครื่องนี้ก็ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนักศึกษาทั้ง 2 คน ที่มุ่งและอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนทั้งผลิตผลทางด้านเกษตรและด้านการประมง ซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านในพื้นที่ขนอม โดยคาดว่าสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการบ่มเพาะความรู้ การฝึกประสบการณ์ ก่อนจะออกไปทำงานจริงในสถานประกอบการในด้านวิศวกรไฟฟ้าต่อไป