การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-06-2022

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สนองนโยบาย Thailand 4.0 เปิดหลักสูตรระยะสั้น (non degree) “Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก"

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผ่าน“โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine”ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่เกษียณอายุราชการ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (non degree) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานในโครงการหลักสูตรสระยะสั้น “Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics)” กล่าวว่าระบบ อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก โดยยึดถือหลักการนำเสียของระบบชีววิทยา จากการศึกษาพบว่าสามารถผลิตสารอาหารให้กับระบบชีววิทยาอีกชนิดหนึ่งได้อย่างเหมาะสม เป็นระบบนิเวศน์แบบเกื้อกูลกัน โดยน้ำที่ผ่านการเลี้ยงปลาใช้ในการหมุนเวียน ให้เกิดประโยชน์ในการปลูกพืช แบบไร้ดิน ถือเป็นการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดในการใช้พื้นที่สามารถทำการเกษตร ทั้งชนบท และชุมชนเมือง


ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด พัฒนาอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เวลาเรียนในช่วงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยจะมีการเรียนในรูปแบบทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในรูป On-line และ On-site โดยเปิดอบรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงสิงหาคม 2565 ใช้เวลาเรียนแบบเก็บชั่วโมงเรียน 315 ชั่วโมง พร้อมรับประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น (non degree)

โดยคาดว่าหลักสูตรดังกล่าวจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ