การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 08-06-2022

มทร.ตรัง ส่งเสริมความรู้พัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่ สู่ชุมชนชายฝั่ง

ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ และอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้กับตัวแทนชุมชนชายฝั่ง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว และตัวแทนชุมชนชายฝั่ง จากตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ศูนย์ภาคใต้อันดามัน) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่  โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอข้อมูลจุดเด่นของดีแต่ละชุมชน เพื่อออกแบบตารางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการท่องเที่ยว กับการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของการนำเที่ยวชุมชนอย่างถูกต้อง

จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางศึกษาดูงาน ณ ชุมชนต้นแบบ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีคุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด วิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง “การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิถีชุมชนชายฝั่ง” พร้อมเปิดโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการ พัฒนาการทำงานด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

โดยมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นหน่วยที่สำคัญงานในการสร้างกลไก เพื่อขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวสู่ชุมชนที่สำคัญนำไปสู่การสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน โดยยึดถือการดำเนินงานตามตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย