การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 17-06-2022

อบจ.ตรัง รับการตรวจประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล ปลัดอบจ.ตรัง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ตามกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง โดยมีเลขานุการ อบจ. ผอ.กองสวัสดิการสังคม และบุคลากร อบจ.ตรัง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในการตรวจรับประเมินฯ ดังกล่าว


จังหวัดตรังดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เพื่อคัดเลือกและประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ผลจากการประชุมปรากฏว่า อบจ.ตรัง เป็น 1 ในจำนวน 5 องค์กรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก 13 องค์กรที่ส่งประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 9 ขั้นตอนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังอบจ.ตรัง ได้นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์องค์กรตามกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินฯ ภายในเวลา 15 นาทีตามกำหนด หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลเพื่อประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป