การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 21-06-2022

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จับมือ โรงไฟฟ้าขนอม และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมคุณภาพอาหารทะเล อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม โดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และคณะทำงาน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จัดอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ (การแปรรูปปลาหวานสมุนไพรหญ้าหวานด้วยเครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์) ณ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดอบรม, คุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการบริการ งาน CSR บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในนามผู้สนับสนุนการอบรมกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดอบรม สำหรับบรรยากาศภายในการอบรมนั้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น เกษตรอำเภอขนอม เครือข่ายเกษตรกร GPS โรงพยาบาลขนอม กศน.อำเภอขนอม สำนักงานประมงอำเภอขนอม รวมไปถึงผู้สนใจของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป และนำพาพี่น้องชุมชนที่ทำประมงพื้นบ้านเข้าสู่เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ อันจะนำไปสู่ช่องทางการตลาดต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสังคมอินทรีย์แบบออนไลน์ของประเทศไทย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชาวเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับ มทร.ศรีวิชัย นั้นนอกเหนือพันธกิจหลักด้านการเรียนการสอนผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว มทร.ศรีวิชัย ยังมีพันธกิจหลักในการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งวันนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อ หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน อย่างเด่นชัดจากการถ่ายทอดงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน ภายใต้การอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ (การแปรรูปปลาหวานสมุนไพรหญ้าหวานด้วยเครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์) นั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในระบบครัวเรือน ระบบกลุ่มวิสาหกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงในส่วนของผลิตภัณฑ์ประมงที่สามารถนำมาสร้างรายได้ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน คุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการบริการ งาน CSR บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลผลิตข้าวอินทรีย์และอาหารทะเล “ข้าวใหม่ ปลามัน” ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมานั้น จังหวัดสุรินทร์ได้นำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มาแลกกับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนผลิตภัณฑ์ประมงยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการด้านอินทรีย์ ดังนั้น กิจกรรมการอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ ในครั้งนี้จึงเป็นที่มาและเป็นแรงผลักดันให้ ทาง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ในการต่อยอดนวัตกรรมตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ตากปลาได้ตลอดเวลา โดยตู้สามารถป้องกันเรื่องของแมลงและสิ่งรบกวนต่างๆได้อย่างดี ใช้งานได้ง่าย

อีกทั้ง ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทยพีจีเอส ก่อให้เกิดการร่างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านโภชนการ แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ และเพิ่มช่องทางด้านการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป