การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 26-07-2022

เจ้าของธุรกิจร้านจำหน่ายผ้า “ร้านผ้า จิมมี่” เมืองนครศรีธรรมราช เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการ) ของ มทร.ศรีวิชัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในการนี้ คุณจิมมี่ ชวาลา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการ) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับ คุณจิมมี่ ชวาลา ปัจจุบันเจ้าของธุรกิจร้านจำหน่ายผ้า “ร้านผ้า จิมมี่” จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 25 ล้านบาท บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ปลียอด พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งในการดำเนินการครั้งนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้รับหลอมทองคำทั้งหมดและนำไปรีดเป็นแผ่น เพื่อนำมาติดตั้งเป็นกลีบบังองค์พระบรมธาตุเจดีย์ บริจาคเงินจำนวน 16 ล้านบาท ในนามประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 ดรงพยาบาลทั่วประเทศ” ของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง “อาคารสหไทย ศูนย์รังสิรักษา” ภายในโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยมะเร็ง บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2531 และพายุปาบึกในปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ชื่อ “ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ปภ.)” จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ในส่วนผลงานทางวิชาการดีเด่น หลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ที่มีการสอนใน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม การบริหารจัดการองค์กร จากการค้าขายผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษมาหลายรุ่น ได้มีการปรับปรุงพัฒนาจนกลาย มาเป็นร้านผ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณริมถนนราชดำเนิน ใกล้สี่แยกท่าวัง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นการบริการต้องดีและคุณภาพของสินค้าต้องได้มาตรฐานการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่เป้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยเป็นผู้บริหารของร้านที่สามาถดำเนินการได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งทางธุรกิจ การบริหารคน ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม เอาใจใส่ในทุกเรื่อง และเป็นแบบอย่างของผู้ให้มากกว่าผู้รับ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันหมั่นเพียร ด้วยแนวคิดที่ยึดหลักปฏิบัติแห่งองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งใจทำความดี ประกอบอาชีพสุจริต บริหารกิจการร้านค้าผ้าด้วยความอุตสาหะ มีความคิดก้าวหน้าในการพัฒนาและเรียนรู้ในสิ่งที่ทำเป้นอย่างดียิ่ง รู้เรื่องผ้าทุกชนิด รู้แหล่งผลิต แหล่งขาย โดยมีหลักการว่าในการขายด้วยคุณธรรม คือ ผ้าต้องมีคุณภาพ ราคายุติธรรม และซื้อสัตย์กับลูกค้า นอกจากนี้ยังให้การดูแลผู้ร่วมงานเหมือนเครือญาติ แบ่งปันและช่วยเหลือทุกคนจนเป็นที่เคารพรัก นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป