การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 26-08-2022

มทร.ศรีวิชัย ปรับกลยุทธ์ เน้น“ ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่การศึกษาในอนาคต”

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ“ ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่ระบบการศึกษาในอนาคต” ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบาย ฉบับต่าง ๆ ในระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย สำคัญของรัฐบาล และแผนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบันภายใต้อิทธิพลความเป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเปิดเสรีด้านการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์ เพื่อรองรับสภาพการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงยิ่งขึ้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆพยายามพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-learning) การจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต มทร.ศรีวิชัย จะทำการขับเคลื่อนแผนและนโยบายในระดับชาติ และระดับมหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrends) ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาสำหรับอนาคต ดังนั้น การสัมมนาระดมความคิดเห็น เชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2565 เป็นการทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ในพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษารูปแบบใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
สำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษารูปแบบใหม่ สามารถระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต