การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-09-2022

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรังร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สร้างแนวคิดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แก่นักศึกษาอนาคตผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นต้องพบเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันและส่วนอื่นๆ ของประเทศ
จึงเป็นแนวทางให้สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ทำการเปิดสอนรายวิชามลพิษจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลและการจัดการ โดยมีอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย เป็นอาจารย์ผู้สอน
และในวันนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ในการพัฒนาทักษะ ด้านต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต
ในการนี้ นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและคณะ ให้ความอนุเคราะห์ ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อการจัดการมลพิษจากกิจกรรมท่องเที่ยว และร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง