การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-09-2022

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมยกระดับขับเคลื่อน“โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์ เชิงบูรณาการ”

 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สินค้าเกษตรถูกกำหนดให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้านต่างๆ ให้มีความแตกต่าง หลากหลาย เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าและสินค้าที่มุ่งเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม มากขึ้นในขณะเดียวกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนในการผลิต มี ความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิตและมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความผันผวนของราคาพืชผล

 

รวมทั้งแรงงานสูงอายุมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับองค์ความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเกษตร การผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ด้านอาหารเสริมหรือ อาหารที่ทำให้อายุยืน เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น และรวดเร็ว ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญมากขึ้น ซึ่ง มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมรวมถึงเกษตรกร

แนวทางการส่งเสริมภาคการเกษตรในอนาคต จึงมีประเด็นที่สำคัญ ไดแก่ การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานสินค้าเกษตร การการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าสินค้าเกษตรการต่อยอด และประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาสินค้าใหม่ในเชิงสร้างสรรค์การผลิตแบบครบวงจร การ ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรและรูปแบบการเกษตรตามสถานการณและสภาพแวดล้อม การผลิตเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม โดยมีการส่งเสริมการตลาด ในประเด็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การ พัฒนาการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาความสามารถในการเป็น ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายและกระจาย สินค้าและบริการจะช่วยลดปัญหาในการดังกล่าวได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น ช่วยลดช่องว่าง ของกระบวนการผลิตและการพัฒนาและรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ” เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ร่วมกับสถานประกอบการด้านธุรกิจเกษตร พัฒนาหลักสูตร RUN Skill รองรับการจัดการศึกษาด้านธุรกิจเกษตร ผลิตและพัฒนากำลังคนมีทักษะสูงรองรับภาคธุรกิจเกษตร พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านธุรกิจเกษตร และสร้าง E-co system สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการด้านธุรกิจเกษตรในอนาคต