การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-12-2022

มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลองค์กร ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8

  ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี และ นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง เข้ารับโล่รางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดให้มีการมอบรางวัลรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลัง

โดยทางมหาวิทยาลัยเข้ารับ 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดีเลิศ
รางวัลบุคลากร/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง)ให้ได้รับการยกย่อง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล