การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-12-2022

อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง จัดงานบรรเลงบทเพลงของพ่อ

ณ ห้องประชุมพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในนามของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง โดยกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดงาน ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงบทเพลงของพ่อ

ผศ. โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็น เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านดนตรี ประมวลภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญ และจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพ และการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพน “ชะตาชีวิต”

เพื่อน้อมนำพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรี มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความดีงาม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมผ่านการแสดงดนตรี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม