การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 21-02-2023

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SMEภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ปีงบประมาณ 2566

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา นางปิยะธิดา อังศพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SMEภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) โดยมี นายราชันย์ ชาติสุทธิ ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME และขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์กรภาคภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งวันนี้จะมีการเผยแพร่ มาตรการ การช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ BDS เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่มีรูปแบบการให้บริการให้ผู้ประกอบการ SME สามารถที่จะเลือกรับบริการ หรือการพัฒนาในด้านต่างๆ
ทั้งนี้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร โดยมีภารกิจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงแผนนโยบาย โครงการและมาตรการต่างๆ ของ สสว. ในภูมิภาค และการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน และนอกพื้นที่
มีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดทำแผนส่งเสริม SME ของประเทศ ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ในพื้นที่ โดยผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงแผน นโยบาย โครงการและมาตรการต่างๆ ของ สสว. ในภูมิภาค และการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการในพื้นที่และในวันนี้ ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ สสว. ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดตรัง
เพื่อขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์กรภาคภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม