การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-03-2023

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดยาว@ตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดยาว@ตรัง โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ หาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ทั้งนี้มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง นายอำเภอกันตัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง  ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย สนง.ตรัง  นายกสมาคมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  พันเอก เอกคง  รัตนบุรี เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5  ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ และแนวทางในการพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกในการจัดทำนโยบายสาธารณะที่คำนึงถึงผลกระทบสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่และชุมชน ที่จะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

การพัฒนาอุตสาหกรรม การกีฬาอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นกุญแจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างเงิน สร้างงานให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์ติดทะเล และธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ในส่วนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดยาว@ตรัง ครั้งนี้ ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนของจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบพัฒนาพื้นที่หาดยาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการปืนผา  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การแสดงดนตรี รวมถึงการออกบูธจำหน่ายสินค้าของชุมชนมากมาย