การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-12-2022

ชื่นชมนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน โครงการ YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดให้มีรางวัล Junior Young Rising Stars of Science เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  และเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป 

น.ส. นิสรีน   ดะห์ลัน  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการนานาชาติ “ YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)” โดยนำเสนอในหัวข้อ Aquatic Animal Health from the Seagrass Meadows, Libong Island ซึ่งนักศึกษาท่านนี้ได้ศึกษาสุขภาวะของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ที่อาศัยในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง ด้วยเทคนิค histopathology

โดยมี ดร. ศิลปชัย เสนารัตน์และ ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อมุ่งเน้นประเมินติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแหล่งหญ้าทะเล ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ มทร.ศรีวิชัย ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (SDG 14:Life Below Water) ในการดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่น (Maintaining a local ecosystem) โดยเฉพาะการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้น้ำ (Monitoring the health of aquatic ecosystems) เช่น แหล่งหญ้าทะเล ที่เป็นแหล่งอาศัยของประชากรพะยูน

สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันของนักศึกษาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มทร.ศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย์  ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร. ศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยให้กับนักศึกษาและทีมคณาจารย์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับเวทีโลก เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ มทร. ศรีวิชัยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน