การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-01-2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัด “งานช้อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน”

ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานตรัง และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานช้อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ส่งเสริมอุตสาหรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันและเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 22 ม.ค. นี้

ผศ.ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงานช้อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน โดยมี ดร.ดุสิตพร  ฮกทา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวราชงาน ทั้งนี้ยังมีนายกรวิทย์  ช่วยดู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ, นางสาวลัดดาวัลย์  ช่วยชาติ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน, เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน และเพิ่มมูลค่าสินค้า,เพื่อบริหารต้นแบบระบบการจัดการบริหารการท่องเที่ยววิถีใหม่

ภายในงานมีการแสดงและออกร้านจําหน่ายของดีจากชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ซึ่งได้แก่ ชุมชนปะเหลียน ชุมชนอ่าวลึก และชุมชนทุ่งกระบือ ชมการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ในวันที่ 20 มกราคม พบกับคุณจุรี แหลงเล่า หรือ คุณตรัย นุ่มแก้ว ดาว TIKTOK นักข่าวสายฮา ที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ ในเวลา 16.30 น. ในวันที่ 21 มกราคม พบกับสุดยอดการโชว์ค็อกเทลจากแชมป์บาร์เทนเดอร์ประเทศไทย คุณวิน พงศธร เวลา 16.30 น. และในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พบกับกิจกรรมสนุก อร่อย สร้างสรรค์ สานฝันคนอยากเป็นเชฟ Cooking Show จากเชฟอิน ณรงค์อิน เจ้าของเพจกำลังอิน เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเป็นประเด็นปัญหาสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ ประเทศไทยโดยเฉพาะการขาดความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และด้านบริการซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อ ดิจิตอลกําลังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทั่วโลกใช้ขับเคลื่อนแต่ละธุรกิจเพื่อให้ทันสมัยตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เพื่อช่วยส่งเสริม ผักดันในการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ ที่มีความ เขียวชาญ 5 ด้าน คือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) เทคโนโลยีเพื่อ การเกษตรและอาหาร (AgTech) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (TravelTech) เทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐ (GovTech) และเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล สร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการท่องเที่ยว ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการสืบค้น และด้านการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ สามารถจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น การวาง แผนพัฒนาคุณภาพและพัฒนากําลังคนให้สอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี ในด้านการสร้างคนตามอัตลักษณ์ ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) จะมุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะความรู้และ สมรรถนะ ที่จําเป็นในการทํางานตามอาชีพ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "มีทักษะการ สื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติ”

โดยคํานึงถึงทักษะสําคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และทักษะ ด้านอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งทักษะทั้ง ๒ ประการ มีความสําคัญและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการประกอบ อาชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่บุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Coastal Tourism) วิถีใหม่ต่อไป