การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจกาท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯออกเดินทางจากจังหวัดตรังเพื่อร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ณ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565
คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม นวัตกรรมการประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์และไฟฟ้าปิโตรเลียม
มทร.ศรีวิชัย ตรัง เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์ภาคใต้อันดามัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนนักวิจัย จัดโครงการจัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566” ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน
มทร.ศรีวิชัย ขนอม จับมือ เกษตรอำเภอขนอม บริการวิชาการสู่ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลกลุ่มเขาออก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
นักศึกษา มทร.ตรัง รับใช้สังคม ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
ตรัง ท่าเรือโชคชัยกันตัง จัดทำ EIA-ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รองรับเรือขนาด เกินกว่า 500 ตันกรอส
จำนวนข่าว 120 ข่าว : 15 หน้า :